bad

[bæd] [bæd]

adj. 坏的,不好的,令人不悦的;难以接受的,令人遗憾的;粗鲁的,下流的;抱歉的,难过的;质量差的,不合格的;邪恶的,不道德的;顽皮的,不乖的;有病的,疼痛的;腐烂的,变质的;严重的,剧烈的;不明智的,不合适的;不利的,不幸的;拙于,不擅;<美,非正式> 非常好的(比较级badder,最高级baddest);无价值的,伪造的

n. 坏人,坏事

adv. <美,非正式>很,非常;<美,非正式>厉害地

【名】 (Bad)(罗)巴德(人名)

[ 比较级:worse 最高级:worst]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-04-01 17:29:36 2023-04-01 17:38:04 2023-04-01 17:17:42 2023-04-01 16:38:36 2023-04-01 18:23:14 2023-04-01 17:40:44 2023-04-01 16:21:19 2023-04-01 18:20:25 2023-04-01 16:12:30 2023-04-01 18:17:53 2023-04-01 16:21:05 2023-04-01 16:29:59 2023-04-01 17:00:31 2023-04-01 17:32:06 2023-04-01 16:30:20 2023-04-01 18:17:07 2023-04-01 17:44:39 2023-04-01 17:21:41 2023-04-01 18:04:25 2023-04-01 16:04:29